Övergripande mål

Under tiden för skolplaceringen arbetar vi tillsammans med vårdnadshavare, ursprungsskola, socialförvaltning m.fl. för att förbereda en för alla parter så pass tillfredsställande situation, att eleven kan komma in på ett nationellt gymnasieprogram och vara så förberedd att han/hon kan fullfölja detta.

För varje elev skräddarsys en individuell utvecklingsplan och vårdplan. För att möjliggöra detta krävs ett nära samarbete mellan hem, skola och fritid.

Medel

Målen når vi genom

 • att hysa tillit till elevernas förmåga och bygga trovärdiga relationer mellan elever och personal,
 • att arbeta med positiv förstärkning, beröm och belöningar,
 • att individanpassa undervisningen,
 • att variera ämnen och arbetsformer,
 • att lyssna till elevernas önskemål,
 • att bekräfta resultat,
 • att våra elever får tillgång till en egen dator med särskilda program anpassade efter deras behov,
 • att genomföra utvecklingsfamiljesamtal,
 • nära samarbete och kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare
 • elevvårds- och HVB-konferenser med uppdragsgivare, elev och vårdnadshavare
  … och genom att eleverna lär sig
 • att planera sitt arbete,
 • att ta ansvar för sin utrustning och vår arbetsmiljö,
 • att utvärdera sitt arbete,
 • konfliktlösning och sociala färdigheter,
 • att bli medvetna om hur deras handlande kan påverka andra.

Samarbetet med familjen: ”kroka-arm-med-föräldrar”-metodik

Skolpersonalen ansvarar för och leder alla regelbundna möten som rör ett enskilt barn och dess familj. Vår strävan är att det dagliga arbetet verkar mot de för barnet uppsatta målen. Eftersom vi vet att föräldrarkraften är av yttersta vikt för våra elever är det speciellt viktigt att ha regelbundna planerings- och uppföljningsmöten med familjen.

Personal

5 (årsk.) 4-9 lärare 5 (årsk.) 4-9 lärare (deltid 1 Studie- och yrkesvägledare (deltid)
3 (årsk.) 1-7 lärare 4 Socionomer 1 Skolläkare 1 dag/månad
3 Fritidsledare 1 Skolsköterska 2 dagar/månad 1 Specialpedagog (deltid)

Handledning

För att vi ska lyckas i vårt arbete, vara förberedda på alla slags elever och situationer och delta i en ständig utveckling som måste ske både inom eleverna, personalen och skolan i stort är det viktigt med kontinuerlig fortbildning, samt regelbunden handledning:

• Ärendehandledning: Tryggve Balldin, socionom och familjeterapeut, Familjeforum Lund AB,
• Ärandehandledning: Nåkkve Balldin, socionom och familjeterapeut, Familjeforum Lund AB,
• Verksamhetskonsult: Per Schüller socionom och pedagog, Familjeforum Lund AB.