Uppföljning och kunskapsutveckling

Under fliken ”Övergripande mål” kan du läsa om våra mål. Målskapandet ser vi som en avgörande ingrediens i Blichers Friskolas arbetssätt. För att dessa inte bara ska bli tomma ord är det viktigt att på olika sätt utvärdera. Detta görs på många olika sätt.
Eftersom vi har få elever i varje klass och stor personaltäthet, sker en kontinuerlig utvärdering, både i klassrum, korridorer och i särskilda samtal med rektor och kurator.
Precis som andra skolor har vi utvecklingssamtal minst en gång per termin, med uppföljningsmöten i förekommande fall. Likaså delar vi ut betyg vid varje terminsslut i årskurs 8 och årskurs 9, samt skriftliga omdömen för de lägre årskurserna.

Ett viktigt redskap är uppföljningsmötena där uppdragsgivaren är med. Ungefär var sjätte vecka träffas vi, familj, hemskola och/eller socialtjänsten, för gemensam utvärdering av utvecklingen. Inga beslut i någon riktning sker utan att alla parter har träffats och gemensamt kommit fram till vidare strategier.

Dessutom följer vi upp våra elever 2-3 år efter att de avslutat skolår 9, dels för att se hur det gått för dem, dels för att få en utvärdering av sin skoltid på Blichers friskola. Allt för att, tillsammans med annan forskning, fortbildning, etc. utveckla skolan på bästa sätt.